اسلایدر

Persian 1 مشاهده دسته بندی مشاهده خدمات ما مشاهده محصولات Production Line

انسجام و یکپارچگی مسیر بالندگی

خدمات منحصر به فرد و فراگیر جهت پیشبرد کلیه مراحل مورد نیاز برای احداث واحد تولیدی شما. بانک اطلاعاتی یکپارچه ماشین آلات و خطوط تولید به همراه تیم مجرب به شما وعده برای دستیابی به موفقیت را می دهد هدف ما ماندن در کنار شما از ابتدای پروژه تا اتمام آن است

Technology Leads Our World

خدمات


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/cp42797/public_html/wp-content/plugins/go_pricing/includes/core/class_helper.php on line 85

خدمات ما

 • مشاوره صنعتی
  طرح توجیهی | تهیه طرح توجیهی | انجام مطالعات امکانسنجی مشاوره صنعتی مشاوره سرمایه گذاری مشاوره کارآفرینی
 • یافتن دستگاه متناسب با کسب و کار مربوطه
  شما میتوانید دستگاه مورد نظر خودتون را معرفی کنید تا تیم ما مکاتبه با تامین کننده را شروع کند. همچنین میتوانید از دیتابیس سایت دستگاه یا دستگاههای متناسب را انتخاب کنید. چنانچه قادر به پیدا کردن دستگاه مناسب در سایت نشدید و جستجوی خارج از وبسایت هم کارساز نبود، با در اطلاع قرار دادن ما در اسرع وقت تامین کنندگان متناسب با اهداف شما را خواهیم یافت.
 • اقدامات اولیه و مذاکره با تامین کننده جهت عقد قرارداد
  با توجه به کشور مبدا تامین کننده، رابطین ما در آن کشورها مکاتبات را شروع کرده و زمینه سازی جهت عقد قرارداد بعد از تایید نهایی خریدار انجام می شود.
 • اخذ ویزا، رزرو بلیط و هتل درصورت تمایل به بازدید و یا حضور به هنگام عقد قرارداد
  بدلیل آشناییت کامل با جزئیات سفر تجاری خارجی، شرکت ما مفتخر به ارائه تمامی موارد لازمه جهت رفت و برگشت به محل عقد قرارداد بدون دریافت کارمزد را انجام می باشد.
 • وارد قرارداد شدن با طرفین
  شرکت ما بعنوان نماینده، بازرسی کیفی، مالی، حقوقی با اختیارات اجرایی تحت عنوان شخصیت حقوقی ثالث وارد قرارداد مابین خریدار و تامین کننده شده تا ضامن تحویل و نصب محصول با مفاد تعیین شده طبق قرارداد باشد.
 • هماهنگی و پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال پول
  سنجش اعتبار شرکت تامین کننده و حساب های بانکی نیازمند استعلام های کتبی و گاها حقوقی می باشد که توسط شرکت ما جهت حصول اطمینان قبل از واریز پول انجام خواهد شد.
 • مشاوره امور حقوقی
  درصورت عدم براورده شدن مفاد قرارداد از سوی تامین کننده، شرکت ما به وکالت از خریدار تامین کننده را در کشور محل مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
 • بازرسی کیفی محصول خریداری شده حین پروسه تولید
  بدلیل ماهیت حساس خط تولید و تجربه ما، جلسات بازرسی کیفی حین تولید دستگاه قویا به خریدار پیشنهاد می شود. تعداد جلسات بازرسی طبق توافق بین شرکت و خریدار خواهد بود.
 • تحویل و تایید کیفی محصول نهایی
  شرکت بعنوان ضامن اجرای مفاد قرارداد و تایید کیفی محصول قبل از تسویه مالی با تامین کننده جهت تحویل محصول حضوری به محل تولید و تحویل مراجعه میکند.
 • بیمه کردن محصول درصورت نیاز
  درصورت صلاحدید خریدار و باتوجه به حساسیت دستگاه مورد نظر اقدامات لازم جهت بیمه کردن محصول تا مقصد نهایی از سمت شرکت صورت خواهد گرفت.
 • ارسال به بنادر جهت حمل دریایی
  پس از اتمام محصول و تحویل گرفتن آن توسط نماینده ما در محل، بنابه انتخاب مشتری اقدامات لازم جهت حمل تا پایانه ارسال محموله های بین المللی انجام میگیرد.
 • ارسال دریایی به ایران
  اکثریت محموله ها بدلیل حجم و وزن بالا از طریق دریایی حمل و ارسال خواهند شد. شرکت ما مفتخر به تجارب عدیده در زمینه حمل و نقل هوایی و دریایی می باشد که درصورت انتخاب خریدار مسئولیت کلیه امور مربوطه را بعهده خواهد گرفت.
 • ترخیص از گمرک
  شرکت ما مفتخر است که تمامی موارد مربوط به ترخیص من جمله ترخیص در مناطق آزاد را به نحو احسنت به مشتریان خود ارائه دهد.
 • ارسال به مقصد نهایی
  بنابه صلاحدید خریدار محصول یا در پایانه گمرک و یا به محل احداث حمل و تحویل داده می شود.
 • نصب و راه اندازی
  برخلاف سایر محصولات، نصب و راه اندازی خط تولید جز لاینفک پروژه و بسیار حساس آن می باشد. با تجربه و حمایت شرکت بسترهای لازم جهت ملزم نمودن تامین کننده برای نصب و راه اندازی صورت خواهد گرفت.
 • خدمات پس از فروش و پشتیبانی
  در صورت نیاز به تغییر، بروزرسانی، افزایش ظرفیت، تعمیر و نگهداری و هرگونه موارد دیگر مربوط به پشتیبانی، شرکت ما همیشه مسئول و پاسخگو باقی خواهد ماند.
Rest Assured

صفر تا صد

 • مشاوره صنعتی
 • یافتن دستگاه متناسب با کسب و کار مربوطه
 • اقدامات اولیه و مذاکره با تامین کننده جهت عقد قرارداد
 • اخذ ویزا، رزرو بلیط و هتل درصورت تمایل به بازدید و یا حضور به هنگام عقد قرارداد
 • وارد قرارداد شدن با طرفین
 • هماهنگی و پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال پول
 • مشاوره امور حقوقی
 • بازرسی کیفی محصول خریداری شده حین پروسه تولید
 • تحویل و تایید کیفی محصول نهایی
 • بیمه کردن محصول درصورت نیاز
 • ارسال به بنادر جهت حمل دریایی
 • ارسال دریایی به ایران
 • ترخیص از گمرک
 • ارسال به مقصد نهایی
 • نصب و راه اندازی
 • خدمات پس از فروش و پشتیبانی

خرید و بازرسی

 • اقدامات اولیه و مذاکره با تامین کننده جهت عقد قرارداد
 • اخذ ویزا، رزرو بلیط و هتل درصورت تمایل به بازدید و یا حضور به هنگام عقد قرارداد
 • وارد قرارداد شدن با طرفین
 • هماهنگی و پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال پول
 • مشاوره امور حقوقی
 • بازرسی کیفی محصول خریداری شده حین پروسه تولید
 • تحویل و تایید کیفی محصول نهایی

مشاوره

 • مشاوره صنعتی
 • یافتن دستگاه متناسب با کسب و کار مربوطه
 • مشاوره امور حقوقی

همراهی
 • در این پکیج هیچگونه خدمات
 • تکنیکی، مالی و حقوقی صورت
 • نمیگیرد و تنها بسترهای لازم جهت
 • تسهیل امور مشتریان صورت
 • میگیرد، از قبیل: اخذ ویزا، رزرو
 • بلیط و هتل، رزرو بلیط های بین
 • شهری در کشور مقصد، همراهی
 • توسط فردی آشنا به امور
 • صرفا بعنوان مترجم

خرید از ما
 • در این پکیج سرمایگذار فقط
 • محصول نهایی را از ما بطور مستقیم
 • خرید میکند. باین شکل که تمامی
 • مراحل با مسئولیت مستقیم
 • شرکت انجام خواهد گرفت و
 • خریدار هیچ مسئولیتی غیر از
 • تامین مالی سفارش طبق قرارداد فی
 • مابین نخواهد داشت. در قرارداد
 • مذکور شرکت بعنوان فروشنده
 • دستگاه و سرمایگذار بعنوان
 • خریدار لحاظ می شود

پکیج دلخواه شما

 • مشاوره صنعتی
 • یافتن دستگاه متناسب با کسب و کار مربوطه
 • اقدامات اولیه و مذاکره با تامین کننده جهت عقد قرارداد
 • اخذ ویزا، رزرو بلیط و هتل درصورت تمایل به بازدید و یا حضور به هنگام عقد قرارداد
 • وارد قرارداد شدن با طرفین
 • هماهنگی و پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال پول
 • مشاوره امور حقوقی
 • بازرسی کیفی محصول خریداری شده حین پروسه تولید
 • تحویل و تایید کیفی محصول نهایی
 • بیمه کردن محصول درصورت نیاز
 • ارسال به بنادر جهت حمل دریایی
 • ارسال دریایی به ایران
 • ترخیص از گمرک
 • ارسال به مقصد نهایی
 • نصب و راه اندازی
 • خدمات پس از فروش و پشتیبانی

دسته بندی